RUINZHATOVA

RUINS-HATOBA (CD) 1994 magaibutsu MGC-04
RUINS-HATOBA SHOW (video) 1995 magaibutsu MGV-04
R H (CD) 2001Reissue magaibutsu MGC-04
Close to the RH KIKI (CD) 2003 LITTLE MOR Rec. TLCA1002
sampling CD KAERUCAFE Material Collection/RUINZHATOVA (CD) 2004 KAERU cafe KACA0176
LIVE IN SOMEWHERE 3rd (CD) 2006 magaibutsu MGC-28